เทศบาลตำบลศรีพนา

Author: กองคลัง

จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม ถนนเซกาใต้ ซอย 18 หมู่ที่ 10 บ้านเซกาใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตรเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม ถนน ดงไร่ ซอย 6-7 หมู่ที่ 11 บ้านดงไร่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว515.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 2,575.00 ตารางเมตรเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม ถนนเซกาใต้ซอย 18 หมู่ที่ 10 บ้านเซกาใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม ถนน ดงไร่ซอย 6-7 หมู่ที่ 11 บ้านดงไร่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 2,575.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read More
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู(ยกสูง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read More
สขร.สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายปี

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567)

Read More
สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายไตรมาส

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567- เดือนมีนาคม 2567)

Read More
สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายเดือน

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567

Read More