เทศบาลตำบลศรีพนา

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลศรี

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร