มาตรฐานการปฎิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ​กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น