เทศบาลตำบลศรีพนา

สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายปี

สขร.สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายปี

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567)

Read More
สขร.สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายปี

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566)

Read More
สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายปี

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564- เดือนกันยายน 2565)

Read More
สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายปี

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)

Read More