โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลศรีพนาจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุที้งด้านร่างกาย จิตใจ และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม