เทศบาลตำบลศรีพนา
ประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

#แจ้งแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออก_ประจำปีงบประมาณ_2566
👉ด้วยเทศบาลตำบลศรีพนา ได้กำหนดฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อควบคุมป้องกันและทำลายวงจรชีวิตของยุงลาย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล
👉จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีพนาให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนการดำเนินงานดังนี้