เทศบาลตำบลศรีพนา
กิจกรรม

เทศบาบลตำบลศรีพนาร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เทศบาลตำบลศรีพนาร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

        เทศบาลตำบลศรีพนา โดยการนำของนายประเทศ ทีหอคำ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564