เทศบาลตำบลศรีพนา
ประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง

                     สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้จัดทำโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประสานการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม
เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

#ไม่ทนคนโกง

Music Video #ไม่ทนคนโกง

Clip Viral #ไม่ทนคนโกง