เทศบาลตำบลศรีพนา
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

#แจ้งแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยเทศบาลตำบลศรีพนา ได้กำหนดฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อควบคุมป้องกันและทำลายวงจรชีวิตของยุงลาย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล จึงของประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีพนาให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนการดำเนินงานดังนี้