เทศบาลตำบลศรีพนา
สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายปี

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564- เดือนกันยายน 2565)