เทศบาลตำบลศรีพนา
สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายไตรมาส

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564)