ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564