เทศบาลตำบลศรีพนา
ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566