เทศบาลตำบลศรีพนา
สขร.สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายปี

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566)