เทศบาลตำบลศรีพนา
สขร.สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายไตรมาส

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 – เดือนมิถุนายน 2566)