เทศบาลตำบลศรีพนา
ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีพนาเรื่องมาตรการงดค่าน้ำประปาและะค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำรายเดือนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนจากปัญหาน้ำประปาไม่มีคุณภาพ