เทศบาลตำบลศรีพนา
สขร.

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)