เทศบาลตำบลศรีพนา
สขร.สรุปผลจัดชื้อ/จ้างรายไตรมาส

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)