วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
Latest:
เทศบาลตำบลศรีพนา
กิจกรรม

การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลศรีพนา

การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีพนา

 เทศบาตำบลศรีพนา ได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง วันที่ 21 ตุลาคม 2565 –  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในตำบลศรีพนา พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก่ไขปัญหา” เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น            (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยดำเนินการประชุมประชาคม 2 ระดับ ได้แก่
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ 21 ตุลาคม 2565 –  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565     ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีนา  โดยนายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีพนา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีโครงการที่ประชาชนนำเสนอแยกตามรายหมู่บ้าน ดังนี้
เซกากลาง ม. 1 วันที่ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2565
ศรีพนา ม. 7 วันที่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2565
เซกาใต้ ม.10 วันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2565
ดงไร่ ม. 11 วันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565
เซกาเหนือ ม.14 วันที่ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2565
โคกพิทักษ์ ม.15 วันที่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2565
ศรีพนาเหนือ ม.16 วันที่ 31  ตุลาคม  พ.ศ. 2565
โดยเทศบาลตำบลศรีพนา จะนำโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ต่อไป