การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลศรีพนา

การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีพนา

       นายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีพนา ทั้ง 7 ชุมชน ระหว่าง วันที่ 21 ตุลาคม 2565 –  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน