วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
Latest:
เทศบาลตำบลศรีพนา

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

เทศบาลตำบลศรีพนา ได้กำหนดมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ดังนี้

หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลตำบลศรีพนา

 ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส

๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง

๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข โทร ๐-๔๒๔๘-๙๒๕๘ ต่อ ๒๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๔๒๔๘-๙๖๕๖ หรือโทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา หมายเลขโทรศัพท์08-2105-7777 หรือนิติกร งานวินัยและนิติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๔๘-๙๒๕๘ ต่อ ๑๑

๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา หรือนิติกร งานวินัยและนิติการ

๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงนายกเทศมนตรีตำบลศรีพนาสำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๑๐ ถนนไตรภูมิ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐

๕) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลศรีพนา

๖) การร้องเรียนผ่าน Website : www.spn.go.th หรือเพจบน Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา