เทศบาลตำบลศรีพนา
บุคคล

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวเพ็ญพิรุณ คำภูษา

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา
092-216-6971

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง
081-683-7833

นายธนัน ยุทธอาจ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
06-5459-5363

นายอภิรัฐ โกษาแสง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางเสาวลักษณ์ สีมาสม

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
062-151-4629

นายธนัท โพธิสว่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
081-954-7430

นายวสันต์ ศรีโยธี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
082-597-1624