เทศบาลตำบลศรีพนา

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล​

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล​
 >> ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีพนา พ.ศ.2566
>> ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีพนา พ.ศ.2566
>> ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>> ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
>> ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2558
>> หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558
รายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล