สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา​

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา

นางสาวเพ็ญพิรุณ คำภูษา

หัวหน้าสำนักปลัด
089-844-1546

นางเสาวลักษณ์ สีมาสม

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
062-151-4629

จ.ส.อ.จิดรปกรณ์ แสงทองดี

เจ้าพนักงานธุรการ
087-866-3511

นายรัฐพล สาสีรัตน์

เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน
084-780-4424

นายสุพัด สุทธศรี

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
062-669-2516

นายพัฒนพงษ์ พาแสง

ผช.เจ้าหน้าที่เทศกิจ
080-813-6298

นายถนัด จันทร์โคตร

พนักงานดับเพลิง

นายชุติพงศ์ เจริญสุข

พนักงานขับรถยนต์
080-785-0233

นายสุริยะ น้อยศรี

คนงานทั่วไป
09--8972-8930

นางสาวธนพร คุณเลี้ยง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววนิดา แก้วเนตร

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบภายใน

จ.อ.วิจิตร วงศ์สุทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
095-168-8654

จ.อ.วิระศักดิ์ คำแหงพล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
097-318-9045

นายสุระชัย สุกทน

พนักงานขับรถยนต์
098-242-9568

นายหนูพันธ์ เจริญสุข

พนักงานขับรถยนต์
080-179-6155

นายเมก ศรีบุรินทร์

คนงานทั่วไป
085-648-2745

นายพงษ์สวัสดิ์ กุลวงค์

พนักงานดับเพลิง
082-317-1680

นางสาวพนมพร ไตรยงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
098-110-0504

นายสุระพัฒน์ วงศ์ประทุม

คนงานทั่วไป
084-957-6834

นางนิชตญา หูมวงศ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวศรีแพร ฤทธิสิทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
089-940-1841

นายดนิรุต ทองนิน

นิติกร
09-22797-018

น.ส.มัฒธณิตาศ์ แสนอุบล

ผช.จนท.ธุรการ
081-930-9280

นายเสกสันต์ จันผาย

พนักงานดับเพลิง
083-678-7739

นายท็อป ภูละมุล

คนงานทั่วไป
085-460-6917

นายอภิสิทธิ์ สิทธิชินวงษ์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
085-745-6299

นางสาวธนัฐดา เสมอใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรัฐกร โสมภี

คนงานทั่วไป

วิสัยทัศน์

               ประสาน งานในองค์กร สะท้อนปัญหาเพื่อแก้ไข  ใส่ใจพนักงาน สร้างสรรค์และส่งเสริม เพิ่มเติม สิ่งที่ขาด เพื่อความสุขของพนักงาน และประชาชน

หน้าที่หลัก

               รับ ผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานสวัสดิการและสังคม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

–  พนักงานเทศบาล  จำนวน  11  อัตรา
–  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  4  อัตรา
–  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  9  อัตรา
–  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  7  อัตรา
–  จ้างเหมาบริการ  จำนวน  1  อัตรา

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.รับผิดชอบงานสารบรรณของเทศบาล

2.รับผิดชอบงานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงาน

3.ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

4.ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน ของประชาชนในเขตเทศบาล 10:25 25/5/2550

5.ทำหน้าที่จัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอำนวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.บริหารงานด้านการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคลของพนักงาน และลูกจ้าง

2.จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเทศบาล

3.จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลรับผิดชอบ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 

งานด้านการปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ได้แก่การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด การแจ้งตาย และการย้ายที่อยู่

2.งานบัตรประจำตัวประชาชน ที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องมีซึ่งเป็นเอกสารที่ ทางราชการออกให้ เพื่อเป็นเอกสารสำหรับพิสูจน์ตัวบุคคล และแสดงถึงความเป็นคนไทย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความสงบ มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล 

งานเทศกิจ  ทำหน้าที่เกี่ยวกับ จัดระบียบหาบเร่ แผงลอย จัดระเบียบการจอดรถประจำทางรถมอร์เตอร์ไซรับจ้าง รถสามล้อ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน และระงับอัคคีภัยรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ให้ความร่วมมือหน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือ เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมตามแผนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย