สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา​

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา

นางสาวเพ็ญพิรุณ คำภูษา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางเสาวลักษณ์ สีมาสม

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

จ.ส.อ.จิดรปกรณ์ แสงทองดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นายรัฐพล สาสีรัตน์

เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน

นายพัฒนพงษ์ พาแสง

ผช.เจ้าหน้าที่เทศกิจ

นายนัฐติกรณ์ จันผาย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายถนัด จันทร์โคตร

พนักงานดับเพลิง

นายชุติพงศ์ เจริญสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายท็อป ภูละมุล

คนงานทั่วไป

ส.อ.ปรีชา ทาโพธิ์

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

จ.อ.วิจิตร วงศ์สุทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

นายสุพัด สุทธศรี

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสุระชัย สุกทน

พนักงานขับรถยนต์

นายหนูพันธ์ เจริญสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายพงษ์สวัสดิ์ กุลวงค์

พนักงานดับเพลิง

นายไกรสร สารีโพธิ์

คนงานทั่วไป

นายเมก ศรีบุรินทร์

คนงานทั่วไป

นางสาวศรีแพร ฤทธิสิทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ.อ.วิระศักดิ์ คำแหงพล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเสกสันต์ จันผาย

พนักงานดับเพลิง

น.ส.มัฒธณิตาศ์ แสนอุบล

ผช.จนท.ธุรการ

นายอภิสิทธิ์ สิทธิชินวงษ์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายสุระพัฒน์ วงศ์ประทุม

คนงานทั่วไป

นายเฉลิมเกียรติ จงเกษกรณ์

คนงานทั่วไป

วิสัยทัศน์

               ประสาน งานในองค์กร สะท้อนปัญหาเพื่อแก้ไข  ใส่ใจพนักงาน สร้างสรรค์และส่งเสริม เพิ่มเติม สิ่งที่ขาด เพื่อความสุขของพนักงาน และประชาชน

หน้าที่หลัก

               รับ ผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานสวัสดิการและสังคม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

–  พนักงานเทศบาล  จำนวน  11  อัตรา
–  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  4  อัตรา
–  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  9  อัตรา
–  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  7  อัตรา
–  จ้างเหมาบริการ  จำนวน  1  อัตรา

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.รับผิดชอบงานสารบรรณของเทศบาล

2.รับผิดชอบงานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงาน

3.ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

4.ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน ของประชาชนในเขตเทศบาล 10:25 25/5/2550

5.ทำหน้าที่จัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอำนวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.บริหารงานด้านการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคลของพนักงาน และลูกจ้าง

2.จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเทศบาล

3.จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลรับผิดชอบ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 

งานด้านการปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ได้แก่การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด การแจ้งตาย และการย้ายที่อยู่

2.งานบัตรประจำตัวประชาชน ที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องมีซึ่งเป็นเอกสารที่ ทางราชการออกให้ เพื่อเป็นเอกสารสำหรับพิสูจน์ตัวบุคคล และแสดงถึงความเป็นคนไทย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความสงบ มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล 

งานเทศกิจ  ทำหน้าที่เกี่ยวกับ จัดระบียบหาบเร่ แผงลอย จัดระเบียบการจอดรถประจำทางรถมอร์เตอร์ไซรับจ้าง รถสามล้อ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน และระงับอัคคีภัยรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ให้ความร่วมมือหน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือ เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมตามแผนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย