สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา​

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา

นางสาวเพ็ญพิรุณ คำภูษา

หัวหน้าสำนักปลัด
089-844-1546

นางเสาวลักษณ์ สีมาสม

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
062-151-4629

จ.ส.อ.จิดรปกรณ์ แสงทองดี

เจ้าพนักงานธุรการ
087-866-3511

นายดนิรุต ทองนิน

นิติกร
09-22797-018

นายสุพัด สุทธศรี

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
062-669-2516

นายพัฒนพงษ์ พาแสง

ผช.เจ้าหน้าที่เทศกิจ
080-813-6298

นายถนัด จันทร์โคตร

พนักงานดับเพลิง

นายชุติพงศ์ เจริญสุข

พนักงานขับรถยนต์
080-785-0233

นายสุริยะ น้อยศรี

คนงานทั่วไป
09--8972-8930

จ.อ.วิจิตร วงศ์สุทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
095-168-8654

นายรัฐพล สาสีรัตน์

เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน
084-780-4424

นายสุระชัย สุกทน

พนักงานขับรถยนต์
098-242-9568

นายหนูพันธ์ เจริญสุข

พนักงานขับรถยนต์
080-179-6155

นายเมก ศรีบุรินทร์

คนงานทั่วไป
085-648-2745

นายพงษ์สวัสดิ์ กุลวงค์

พนักงานดับเพลิง
082-317-1680

นางสาวพนมพร ไตรยงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
098-110-0504

นางสาวธนพร คุณเลี้ยง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศรีแพร ฤทธิสิทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
089-940-1841

จ.อ.วิระศักดิ์ คำแหงพล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
097-318-9045

น.ส.มัฒธณิตาศ์ แสนอุบล

ผช.จนท.ธุรการ
081-930-9280

นายเสกสันต์ จันผาย

พนักงานดับเพลิง
083-678-7739

นายท็อป ภูละมุล

คนงานทั่วไป
085-460-6917

นายอภิสิทธิ์ สิทธิชินวงษ์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
085-745-6299

นายสุระพัฒน์ วงศ์ประทุม

คนงานทั่วไป
084-957-6834

วิสัยทัศน์

               ประสาน งานในองค์กร สะท้อนปัญหาเพื่อแก้ไข  ใส่ใจพนักงาน สร้างสรรค์และส่งเสริม เพิ่มเติม สิ่งที่ขาด เพื่อความสุขของพนักงาน และประชาชน

หน้าที่หลัก

               รับ ผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานสวัสดิการและสังคม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

–  พนักงานเทศบาล  จำนวน  11  อัตรา
–  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  4  อัตรา
–  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  9  อัตรา
–  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  7  อัตรา
–  จ้างเหมาบริการ  จำนวน  1  อัตรา

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.รับผิดชอบงานสารบรรณของเทศบาล

2.รับผิดชอบงานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงาน

3.ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

4.ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน ของประชาชนในเขตเทศบาล 10:25 25/5/2550

5.ทำหน้าที่จัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอำนวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.บริหารงานด้านการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคลของพนักงาน และลูกจ้าง

2.จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเทศบาล

3.จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลรับผิดชอบ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 

งานด้านการปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ได้แก่การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด การแจ้งตาย และการย้ายที่อยู่

2.งานบัตรประจำตัวประชาชน ที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องมีซึ่งเป็นเอกสารที่ ทางราชการออกให้ เพื่อเป็นเอกสารสำหรับพิสูจน์ตัวบุคคล และแสดงถึงความเป็นคนไทย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความสงบ มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล 

งานเทศกิจ  ทำหน้าที่เกี่ยวกับ จัดระบียบหาบเร่ แผงลอย จัดระเบียบการจอดรถประจำทางรถมอร์เตอร์ไซรับจ้าง รถสามล้อ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน และระงับอัคคีภัยรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ให้ความร่วมมือหน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือ เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมตามแผนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย