รายงานการประชุมสภา

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนา 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนา 2563
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนา 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนา 2564