วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
Latest:
เทศบาลตำบลศรีพนา
กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีพนา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีพนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีพนา

(1) เรื่องการประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(2) ผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีพนาประกอบด้วย

          1. นายกเทศมนตรี                                     ประธานกรรมการ

          2. รองนายกเทศมนตรี              2     คน          กรรมการ

          3. สมาชิกสภาเทศบาล              3     คน          กรรมการ

          4. ผู้ทรงคุณวุฒิ                      3     คน          กรรมการ

          5. ผู้แทนภาคราชการ               4     คน          กรรมการ

          6. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น          6     คน          กรรมการ

          7. ปลัดเทศบาล                                        กรรมการ/เลขานุการ

          8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน                  ผู้ช่วยเลขานุการ

(3) ผลจากการประชุมครั้งนี้

          คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลศรีพนาเสนอ มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(4) การนำผลที่ได้จากการประชุมไปปฏิบัติ

          หลังจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมี มติให้ตามเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานให้กับประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ และใช้แผนดำเนินงานดังกล่าว ไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาภายในเทศบาลตำบลศรีพนา ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป