ที่ตั้งและภูมิศาสตร์

ที่ตั้งและภูมิศาสตร์

สภาพทั่วไป

อำเภอเซกา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบึงกาฬ ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 90 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพเป็นระยะทางประมาณ 650 กิโลเมตร
แผนที่ เทศ

มีอาณาเขตติดต่อกับ อปท.ข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ และ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

อาณาเขตเทศบาลตำบลศรีพนา

  ด้านทิศเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน  ร.พ.ช.นค. 11010  ฟากตะวันออกตรงคอสะพานข้ามห้วยก้านเหลืองฝั่งใต้  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเซกาฝั่งตะวันออก  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2026  แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 (หนองหิ้ง) อำเภอเซกา-บ้านเหล่าหลวง  ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ  800  เมตร
ด้านทิศตะวันออก   จากหลักเขตที่ 2 เลียบห้วยเซกาฝั่งตะวันออกลงมาทางทิศใต้ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2026  แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 (หนองหิ้ง) อำเภอเซกา-บ้านเหล่าหลวง  เลียบริมห้วยเซกาฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านห้วยคอมฟากตะวันตกตรงคอสะพานข้ามห้วยเซกาฝั่งใต้
ด้านทิศใต้   จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยฮี้ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2026  แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 (หนองหิ้ง) อำเภอเซกา-บ้านเหล่าหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวลำห้วยฮี้ระยะ  800  เมตร
ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 4  เลียบห้วยฮี้ฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือ  ผ่านทางหลวงจังหวัด หมายเลข  2026  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222  (หนองหิ้ง) อำเภอเซกา – บ้านเหล่าหลวง  ถึงหลักเขตที่  5  ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยฮี้ฝั่งเหนือ  ระยะห่างตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2026 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 (หนองหิ้ง)  อำเภอเซกา-บ้านเหล่าหลวง  ตรงจุดที่ศูนย์กลางถนนเข้าวัดสันติมหาวัน (ดงไร่) ซึ่งปัจจุบันคือ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) มาบรรจบ 
          จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1 ขอบเขตวางผังและขอบเขตสุขาภิบาลศรีพนาที่ขอขยายเขตขึ้นมีพื้นที่ทั้งสิ้น  6.1  ตารางกิโลเมตร หรือ 3,812.5  ไร่

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม, การจราจร

– สภาพถนนในเขตเทศบาลตำบลศรีพนา : เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลูกรัง  และถนนลาดยาง
– การจราจรและการคมนาคม : สำหรับการคมนาคมมีรถโดยสารประจำทางของบริษัทขนส่ง จำกัด วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ – เซกา – บ้านแพง, บ้านแพง – เซกา – อุดรธานี, บ้านแพง – เซกา – หนองคาย  และเซกา – สกลนคร  นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารปรับอากาศที่วิ่งระหว่าง  บ้านแพง – เซกา – กรุงเทพฯ
การไฟฟ้า
     – มีการบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล   มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  2,073 ครัวเรือน
     – มีไฟฟ้าสาธารณะ  มีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมถนนในเขตเทศบาล  และไฟฟ้าสาธารณะถนนทางหลวงแผ่นดินในเขตเทศบาล   

การประปา

     มีการบริการด้านการประปา  โดยการประปาของเทศบาลตำบลศรีพนา  ซึ่งจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบล 2,002 ครัวเรือน  และสามารถผลิตน้ำประปาได้ 516,100 ลบ.ม./ปี (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 53)  

การสื่อสารและโทรคมนาคม

การสื่อสาร  อันได้แก่  การไปรษณีย์  โทรเลข  และโทรศัพท์ของอำเภอเซกา
– ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   1   แห่ง
– โทรศัพท์สาธารณะ           31   เครื่อง
– โทรศัพท์บ้าน               613   ครัวเรือน
mobil okey
london escorts
istanbul evden eve nakliyat Eşya depolama Ev depolama
İngilizce Türkçe çeviri siteleri kullanıcıların metinleri veya belgeleri yükleyerek anında tercüme yapmalarını sağlayan platformlardır Genellikle temel çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır ve geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verir. Ancak, tam anlamıyla doğru ve dilbilgisine uygun çeviriler için profesyonel çeviri hizmetlerine başvurmak daha güvenilir olabilir. Bu siteler, hızlı ve pratik bir çözüm sunarken, özellikle hassas veya teknik metinlerin çevirisinde profesyonel bir çevirmenin becerileri ve deneyimi gerekebilir.ingilizceturkce.gen.tr
Spanish to English translation involves accurately conveying not only the words but also the meaning, tone, and cultural nuances of the original text. Skilled translators proficient in both Spanish and English are essential to ensure accurate and effective translations. They must have a deep understanding of both languages' grammar, vocabulary, and idiomatic expressions to deliver high-quality translations. Spanish to English translation is widely used in various fields, including business, literature, media, and international communication. It plays a vital role in enabling cross-cultural understanding and facilitating global interactions.spanishenglish.net