คณะผู้บริหาร

นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา
082-1057777

นายอภิสิทธิ์ เพ็งคำ

รองนายกเทศมนตรี
082-8471122


เลขานายกเทศมนตรี


รองนายกเทศมนตรี

นายอำนาจ จันทร์โคตร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
089-9444048