คณะผู้บริหาร

นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา
082-1057777

นายอภิสิทธิ์ เพ็งคำ

รองนายกเทศมนตรี
082-8471122

นายอำนาจ จันทร์โคตร

เลขานายกเทศมนตรี
089-944-4048

นายสถิตย์ สิทธิชินวงษ์

รองนายกเทศมนตรี
080-188-9979

นายวัฒนา นามสุโพธิ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
095-169-9163