ข้อมูลด้านประชากร

ข้อมูลด้านประชากร

ข้อมูลด้านประชากร ประกอบด้วย 7 ชุมชน คือ หมู่ที่  1 ,  7 , 10 , 11 ,  14 , 15  และ  16  สรุปดังนี้

หมู่ที่  1    บ้านเซกากลาง  มีประชากร    275   ครัวเรือน

เป็นชาย   287   คนเป็นหญิง   316  คนรวมทั้งสิ้น     603   คน

หมู่ที่  7   บ้านศรีพนา              มีประชากร    427   ครัวเรือน

เป็นชาย  810   คน    เป็นหญิง   816   คน    รวมทั้งสิ้น  1,626   คน

หมู่ที่ 10  บ้านเซกาใต้  มีประชากร    463    ครัวเรือน

เป็นชาย   591   คน    เป็นหญิง   588  คน  รวมทั้งสิ้น  1,179   คน

หมู่ที่ 11  บ้านดงไร่       มีประชากร      98    ครัวเรือน

เป็นชาย   188   คน    เป็นหญิง   189   คน  รวมทั้งสิ้น     377   คน

หมู่ที่ 14  บ้านเซกาเหนือ          มีประชากร    280    ครัวเรือน

เป็นชาย   413   คน    เป็นหญิง   450   คน  รวมทั้งสิ้น     863   คน

หมู่ที่ 15  บ้านโคกพิทักษ์        มีประชากร    232    ครัวเรือน

เป็นชาย   396   คน  เป็นหญิง   414  คน    รวมทั้งสิ้น    810   คน

หมู่ที่ 16  บ้านศรีพนาเหนือ      มีประชากร    362   ครัวเรือน

เป็นชาย   822  คน  เป็นหญิง   752  คน     รวมทั้งสิ้น 1,574  คน
มีประชากรทั้งสิ้น  7,032  คน  เป็นชาย  3,507  คน  เป็นหญิง  3,525   คน
จำนวนครัวเรือน  2,137  ครัวเรือน