เทศบาลตำบลศรีพนา
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทางอิเล็กทรอนิกส์

การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทางอิเล็กทรอนิกส์

ด่วน!!!  การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระบบเปิดให้บริการแล้ว 

!!! หากบุคคลใดมีชื่อในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะไม่สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นาย อบต. 

!!! ระบบดังกล่าว เปิดให้แจ้งเหตุฯ เฉพาะบุคคลที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล เท่านั้น

โดยกรอกข้อมูล ดังนี้

1.เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2.รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

3.ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)

4.นามสกุลภาษาไทย

5.วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน

6.กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

จากนั้น กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล ระบบจะปรากฎ

– ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-ประเภทการเลือกตั้ง

– วันที่เลือกตั้ง

*- ตัวเลือกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 ข้อ ประกอบด้วย

1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

7.เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

การแจ้งเหตุ

* *การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 – วันที่ 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 – วันที่ 4 เมษายน 2564) **

Download Link ระบบการแจ้งเหตุฯ

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main