เทศบาลตำบลศรีพนา
ประชาสัมพันธ์

การส่งเสริมและบริหารจัดการเทศบาลให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

การส่งเสริมด้านสุขภาพกาย และใจในองค์กร(Happy Body)

เทศบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ ซึ่งมาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักการออกกำลังกาย ชีวิตมีความสุขพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี

ส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร  (Happy Heart)

เทศบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลกันในองค์กร มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน ไม่ทิ้งกันในในคราวลำบาก

การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร(Happy Society)

เทศบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำงานเป็นทีม  เพื่อให้เกิดสังคมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามมา

การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย(Happy Relax)

เทศบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้รู้จักผ่อนคลายและปล่อยวางต่อสิ่งต่างๆ เพื่อลดความกดดัน การนั่งใต้ต้นไม้ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ (Happy Brain)

เทศบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการอบรมหลักสูตรต่างๆ  การพัฒนาตัวเอง หรือการถ่ายทอดความรู้กันภายในองค์กร

ส่งเสริมให้บุคลากรมีศิลธรรมในการดำเนินชีวิต  (Happy Soul)

เทศบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีศิลธรรมในการดำเนินชีวิต  มีความซื่อสัตย์       มีความศรัทธาในศาสนา และมีศิลธรรมในการดำเนินชีวิต ทำให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทำงาน ยึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี

ส่งเสริมการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย ( Happy  Money)

เทศบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน ให้รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ปลูกฝังการออม ยึดหลักคำสอนในการดำเนินชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ( Happy  Family )

เทศบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัวครอบครัวดีเป็นพื้นฐานของชีวติดี  ทำให้เกิดกำลังใจในการทำงาน