การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกนางแอ่น พ.ศ.2540
              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ภายในปี ๒๕๖๖ จะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทําประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟัง ความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้ส่วนราชการ อําเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น