กองสวัสดิการและสังคม

นายธนัน ยุทธอาจ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
06-5459-5363

ดต.ประจีน สุกทน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
089-843-1721

นางชบา ชิยางคบุตร

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
085-823-4983

น.ส.กาญจนา แก้วกาหลง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางวลาพร บุญสิน

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
087-224-1260

จ.ส.อ.ทวีพจน์ บริบูรณ์

คนงานทั่วไป
086-229-6298

นายภากรณ์ ก๊อกพิมพ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ