กองสวัสดิการและสังคม

นางปริญดา เอียสกุล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

ดต.ประจีน สุกทน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางชบา ซิยางคบุตร

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

น.ส.กาญจนา แก้วกาหลง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางวลาพร บุญสิน

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

จ.ส.อ.ทวีพจน์ บริบูรณ์

คนงานทั่วไป