กองช่าง

นายอภิรัฐ โกษาแสง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศรายุธ พิกุล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
09-1693-2522

นายอภิศักดิ์ เพ็งคำ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
086-239-4675

นางสาววิชชุลดา ชัยวินิตย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
093-228-4369

นายชานนท์ นามสุโพธิ์

คนงานทั่วไป

นายมรกต จันทร์โคตร

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
085-390-8313

นายวีระศักดิ์ มาตราช

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
080-335-5104

นายชัชวาลย์ กองมี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายศรายุทธ เจริญสุข

พนักงานขับรถยนต์
096-938-5096

นายวุฒิกร อภัยโส

คนงานทั่วไป

นายนรินทร์ จันทร์โคตร

คนงานทั่วไป
095-193-3537

วิสัยทัศน์

“สร้างสิ่งจำเป็น เน้นคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

หน้าที่หลัก

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

          ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของกองช่าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานแบบแผนและการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น

1. ด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

–  ทำหน้าที่ออกแบบและคำนวณตัวเลขเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
–  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
–  ทำหน้าที่วางโครงการ และดำเนินการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรม
–  ทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาต ในการปลูกสร้างอาคารต่างๆ
–  ออกสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อใช้ในการคำนวณ ออกแบบ และกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
–  จัดทำประมาณการราคาค่าก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรม
–  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  ด้านสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

–  ทำการออกแบบ เขียนแบบ ทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ
–  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสถาปัยกรรม
–  ทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาต ในการปลูกสร้างอาคารตามแบบ สถาปัตยกรรม
–  ออกสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบการสร้างงานด้านสถาปัตยกรรม
–  ประมาณการราคาค่าก่อสร้างตามแนวสถาปัตยกรรม
–  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  ด้านการผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

        ดำเนินงานด้านการจัดทำผังเมือง ดูแล ควบคุมการดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

 

ด้านการโยธา แบ่งออกเป็น

1.  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

–  ทำหน้าที่ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน ฯลฯ
–  ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ให้การปรึกษาในการก่อสร้างในเขตเทศบาล
–  ทำประมาณการราคาค่าซ่อมบำรุงในส่วนของงานโยธา
–  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

–  จัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนย่อนใจแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
–  ดูแลรักษาความสะอาด สวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ
–  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลให้สะอาดสวยงามแก่ประชาชน และผู้พบเห็น
–  ดูแลรักษาตกแต่ง ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ในสวนสาธารณะ และเกาะกลางถนนให้สวยงามสะอาดตา
– จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนของงานสวนสาธารณะ
–  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานศูนย์เครื่องจักร มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

          ทำหน้าที่บำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4.  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ความับผิดชอบดังนี้

–  ออกแบบ ตกแต่ง สถานที่ในการจัดงานพิธีต่างๆ
–  จัดสถานที่ ประดับประดา ติดตั้งไฟฟ้าในงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี และงานอื่นๆ
–  จัดทำประมาณการราคาค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
–  ดูแลรักษา จัดเก็บ อุปกรณ์ ในการจัดงาน เพื่อใช้ในการจัดงานครั้งต่อไป
–  ทำหน้าที่สำรวจ ออกแบบติดตั้ง ควบคุม และคำนวณการก่อสร้างสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
–  ทำหน้าที่ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ในเขตเทศบาล

5.  งานช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

–  กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล
–  ดูแลรักษาความสะอาด สถานที่สาธารณะ เช่น ตลาดสด อาคารสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล
–  ควบคุมและตรวจสอบร้านค้าในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย
– ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *