กองช่าง

นายวัชรินทร์ โรคน้อย

ผอ.กองช่าง

นายอภิศักดิ์ เพ็งคำ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นางสาววิชชุลดา ชัยวินิตย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายชานนท์ นามสุโพธิ์

คนงานทั่วไป

นายมรกต จันทร์โคตร

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวีระศักดิ์ มาตะราช

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายนรินทร์ จันทร์โคตร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศรายุทธ เจริญสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิกร อภัยโส

คนงานทั่วไป

วิสัยทัศน์

“สร้างสิ่งจำเป็น เน้นคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

หน้าที่หลัก

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

          ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของกองช่าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานแบบแผนและการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น

1. ด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

–  ทำหน้าที่ออกแบบและคำนวณตัวเลขเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
–  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
–  ทำหน้าที่วางโครงการ และดำเนินการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรม
–  ทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาต ในการปลูกสร้างอาคารต่างๆ
–  ออกสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อใช้ในการคำนวณ ออกแบบ และกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
–  จัดทำประมาณการราคาค่าก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรม
–  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  ด้านสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

–  ทำการออกแบบ เขียนแบบ ทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ
–  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสถาปัยกรรม
–  ทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาต ในการปลูกสร้างอาคารตามแบบ สถาปัตยกรรม
–  ออกสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบการสร้างงานด้านสถาปัตยกรรม
–  ประมาณการราคาค่าก่อสร้างตามแนวสถาปัตยกรรม
–  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  ด้านการผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

        ดำเนินงานด้านการจัดทำผังเมือง ดูแล ควบคุมการดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

 

ด้านการโยธา แบ่งออกเป็น

1.  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

–  ทำหน้าที่ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน ฯลฯ
–  ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ให้การปรึกษาในการก่อสร้างในเขตเทศบาล
–  ทำประมาณการราคาค่าซ่อมบำรุงในส่วนของงานโยธา
–  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

–  จัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนย่อนใจแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
–  ดูแลรักษาความสะอาด สวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ
–  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลให้สะอาดสวยงามแก่ประชาชน และผู้พบเห็น
–  ดูแลรักษาตกแต่ง ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ในสวนสาธารณะ และเกาะกลางถนนให้สวยงามสะอาดตา
– จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนของงานสวนสาธารณะ
–  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานศูนย์เครื่องจักร มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

          ทำหน้าที่บำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4.  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ความับผิดชอบดังนี้

–  ออกแบบ ตกแต่ง สถานที่ในการจัดงานพิธีต่างๆ
–  จัดสถานที่ ประดับประดา ติดตั้งไฟฟ้าในงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี และงานอื่นๆ
–  จัดทำประมาณการราคาค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
–  ดูแลรักษา จัดเก็บ อุปกรณ์ ในการจัดงาน เพื่อใช้ในการจัดงานครั้งต่อไป
–  ทำหน้าที่สำรวจ ออกแบบติดตั้ง ควบคุม และคำนวณการก่อสร้างสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
–  ทำหน้าที่ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ในเขตเทศบาล

5.  งานช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

–  กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล
–  ดูแลรักษาความสะอาด สถานที่สาธารณะ เช่น ตลาดสด อาคารสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล
–  ควบคุมและตรวจสอบร้านค้าในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย
– ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *