กองคลัง

กองคลัง

นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง
082-316-6399

นางสุทธิลักษณ์ เจ๊กเผือกหอม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
081-546-1224

นายวิษณุกรณ์ โคตมี

นักวิชาการพัสดุ
094-906-5601

นางสาวกฤษณา คะณานันท์

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวจิรัชยา จันผาย

ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
081-9543619

นายปาริชาติ รัตนวงค์

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
090-411-9969

นายนราเทพ ชนะดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
064-026-6459

นายจักรตราวุฒิ จันผาย

คนงานทั่วไป
098-630-5640

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเมษนี ประการแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี
064-492-6882

นางสาวนิชาภา มงคลแก้ว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
090-338-2198

นางมัจยุรี ปุริวงค์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
081-954-7939

นางสาวสุวิสาข์ เพ็งคำ

ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
082-118-0107

นางเตชินี คงบุญวาสน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
082-981-9453

วิสัยทัศน์

“ดำเนินงานตามแบบธรรมาภิบาล บริหารด้วยความโปร่งใส  ใส่ใจรายละเอียดทุกโครงการ พัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน”
หน้าที่หลัก
งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ และงานสารบรรณทั่วไปของกองคลังและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารงานคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
–  บริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาซื้อ-ขาย ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ บำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เสมอ
–  ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี
–  การตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท
–  การจัดทำเช็ค และรวบรวมจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
–  ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
–  จัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
–  จัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ
–  จัดทำรายงาน สถิติการคลังประจำปี
–  ดูแลงานด้านการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– ปฏิบัติงานในลักษณะงานพัฒนารายได้ เช่น การจัดเก็บภาษีทุกประเภท ฯลฯ
– ดูแลงานด้านผลประโยชน์ และกิจการอันก่อให้เกิดรายได้แก่เทศบาล
งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาล
– จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
– ให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
– ประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
– ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี
– ทำหน้าที่รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการผู้เสียภาษี
– ทำหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ
mobil okey
london escorts
istanbul evden eve nakliyat Eşya depolama Ev depolama
İngilizce Türkçe çeviri siteleri kullanıcıların metinleri veya belgeleri yükleyerek anında tercüme yapmalarını sağlayan platformlardır Genellikle temel çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır ve geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verir. Ancak, tam anlamıyla doğru ve dilbilgisine uygun çeviriler için profesyonel çeviri hizmetlerine başvurmak daha güvenilir olabilir. Bu siteler, hızlı ve pratik bir çözüm sunarken, özellikle hassas veya teknik metinlerin çevirisinde profesyonel bir çevirmenin becerileri ve deneyimi gerekebilir.ingilizceturkce.gen.tr
Spanish to English translation involves accurately conveying not only the words but also the meaning, tone, and cultural nuances of the original text. Skilled translators proficient in both Spanish and English are essential to ensure accurate and effective translations. They must have a deep understanding of both languages' grammar, vocabulary, and idiomatic expressions to deliver high-quality translations. Spanish to English translation is widely used in various fields, including business, literature, media, and international communication. It plays a vital role in enabling cross-cultural understanding and facilitating global interactions.spanishenglish.net
zonacu.com