เทศบาลตำบลศรีพนา

กองคลัง

กองคลัง

นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง
082-316-6399

นางสุทธิลักษณ์ เจ๊กเผือกหอม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
081-546-1224

นายวิษณุกรณ์ โคตมี

นักวิชาการพัสดุ
094-906-5601

นางสาวกฤษณา คะณานันท์

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวจิรัชยา จันผาย

ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
081-9543619

นายปาริชาติ รัตนวงค์

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
090-411-9969

นายนราเทพ ชนะดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
064-026-6459

นายจักรตราวุฒิ จันผาย

คนงานทั่วไป
098-630-5640

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเมษนี ประการแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี
064-492-6882

นางสาวนิชาภา มงคลแก้ว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
090-338-2198

นางมัจยุรี ปุริวงค์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
081-954-7939

นางสาวสุวิสาข์ เพ็งคำ

ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
082-118-0107

นางเตชินี คงบุญวาสน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
082-981-9453

วิสัยทัศน์

“ดำเนินงานตามแบบธรรมาภิบาล บริหารด้วยความโปร่งใส  ใส่ใจรายละเอียดทุกโครงการ พัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน”
หน้าที่หลัก
งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ และงานสารบรรณทั่วไปของกองคลังและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารงานคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
–  บริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาซื้อ-ขาย ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ บำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เสมอ
–  ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี
–  การตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท
–  การจัดทำเช็ค และรวบรวมจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
–  ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
–  จัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
–  จัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ
–  จัดทำรายงาน สถิติการคลังประจำปี
–  ดูแลงานด้านการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– ปฏิบัติงานในลักษณะงานพัฒนารายได้ เช่น การจัดเก็บภาษีทุกประเภท ฯลฯ
– ดูแลงานด้านผลประโยชน์ และกิจการอันก่อให้เกิดรายได้แก่เทศบาล
งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาล
– จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
– ให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
– ประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
– ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี
– ทำหน้าที่รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการผู้เสียภาษี
– ทำหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ