กองคลัง

นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุทธิลักษณ์ เจ๊กเผือกหอม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายวิษณุกรณ์ โคตมี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวจิรัชยา จันผาย

ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายปาริชาติ รัตนวงค์

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายนราเทพ ชนะดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประกรณ์ ทุมพลา

คนงานทั่วไป

นางสาวเมษนี ประการแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิชาภา มงคลแก้ว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางมัจยุรี ปุริวงค์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวสุวิสาข์ เพ็งคำ

ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสุธาสินี คงบุญวาสน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

วิสัยทัศน์

“ดำเนินงานตามแบบธรรมาภิบาล บริหารด้วยความโปร่งใส  ใส่ใจรายละเอียดทุกโครงการ พัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน”

หน้าที่หลัก

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ และงานสารบรรณทั่วไปของกองคลังและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารงานคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

–  บริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาซื้อ-ขาย ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ บำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เสมอ
–  ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี
–  การตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท
–  การจัดทำเช็ค และรวบรวมจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
–  ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
–  จัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
–  จัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ
–  จัดทำรายงาน สถิติการคลังประจำปี
–  ดูแลงานด้านการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– ปฏิบัติงานในลักษณะงานพัฒนารายได้ เช่น การจัดเก็บภาษีทุกประเภท ฯลฯ
– ดูแลงานด้านผลประโยชน์ และกิจการอันก่อให้เกิดรายได้แก่เทศบาล

งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาล
– จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
– ให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
– ประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
– ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี
– ทำหน้าที่รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการผู้เสียภาษี
– ทำหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ