เทศบาลตำบลศรีพนา
บุคคล

กองการศึกษา

กองการศึกษา

นายธนัท โพธิสว่าง

ผู้อำนวยกองการศึกษา
081-954-7430

นางสาวภานุชนาถ ศรีสงคราม

นักวิชาการศึกษา
097-304-3850

นางประนอม อ่องแจ่ม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
086-220-9940

นางพรรณนภา วงศ์ประทุม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
085-645-4330

นางจันทา เจริญสุข

ครู
093-343-0367

นางบังออน พลเรือง

ครู
088-407-2372

นางสุกัญญา อภัยโส

ผู้ดูแลเด็ก
087-946-9254

นางสาวพนารัตน์ นามสุโพธิ์

ผู้ดูแลเด็ก
083-397-7399

- ว่าง -

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.เบญญทิพย์ แป้นสุขา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
095-660-9839

นางสาวฉัตรแก้ว คุณาคม

ผช.จพง.ธุรการ
095-170-0940

นางสาวอินทุกานต์ ภูมิ่งดาว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
083-417-4317

นางสาวสุฐิยาพร อุดใส

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
087-953-9836

นางนงนภัส แสงจันทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
081-768-3291

นางสาวอัศนา จันทร์โคตร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
088-732-9681

นางสาวนฤพร ละดาฤทธิ์

ครู
091-863-1660

นางบังออน พลเรือง

ครู
088-407-2372

นางรัศมี สินวร

ผู้ดูแลเด็ก
084-428-4530

นางอรอุมา สารแสน

ผู้ดูแลเด็ก
097-3204686

น.ส.อภิญญา สุอินทร์

ผู้ดูแลเด็ก
080-757-2738

นายนุพงษ์ บุญปก

ภารโรง

นางประภาพร กุลตา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
089-944-3340

นางแสงเดือน มั่นคูณ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
081-049-0450

นางจิราภรณ์ ยงค์ทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
080-753-6306

นางศิลาลักษ์ หมู่หมี

ครูชำนาญการ

นางสาวจริณนภา อุดใส

ครู

นางสาวสุดาพร ก่ำซ้อน

ครู

นางศรีสมัย แดงทำมา

ผู้ดูแลเด็ก
084-788-8269

นางทิพย์สุดา มาลาพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก
088-357-3212

นางสาวสายฝน เวฬุวันเนาว์

ผู้ดูแลเด็ก
093-259-6572

วิสัยทัศน์

“เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการทาง การศึกษาในปัจจุบัน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น”

หน้าที่หลัก
           กองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีพนา
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็นการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานการเจ้าหน้าที่ เช่น การบรรจุ การโอน การย้าย การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ รวมถึงคำสั่งทางราชการ ประกอบด้วยงานต่างๆดังนี้
ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
–  ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาและโครงการ ดำเนินการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
–  งานระบบสารสนเทศ โดยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านสารสนเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
–  งานงบประมาณด้านการศึกษา วางแผนจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาการศึกษา
–  งานธุรการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการของกองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
–  งานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การบรรจุ การโอน การย้าย การพัฒนาบุคลากรให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายงาน
–  งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ จัดทำทะเบียนประวัติ บัตรประวัติ และคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
–  งานการศึกษาประถมวัย จัดให้มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา เพื่อปูพื้นฐานทางการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
–  งานโรงเรียน ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของเรียน ดูแลอาคาร สถานที่ในโรงเรียน ปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้ มีวินัย สร้างนิสัยรักการอ่าน และเป็นคนดีของสังคม
–  งานกิจการนักเรียน จัดให้มีกิจกรรมกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด และเสริมสร้างพลานามัยและสุขภาพจิตของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงเสมอ
–  งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร
–  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตรกรรมทางการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น
–  งานกิจการเด็กและเยาวชน เช่น การจัดทำโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ
–  งานกีฬาและนันทนาการ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น กีฬาประจำปีของเทศบาลกีฬาเทศบาลคัพ ฯลฯ
–  งานกิจการศาสนา เช่น จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา งานแห่เทียนพรรษา
–  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม เช่น จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ งานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือ