กองการศึกษา

นายธนัท โพธิสว่าง

ผู้อำนวยกองการศึกษา

นางประภาพร กุลตา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางประนอม อ่องแจ่ม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางพรรณนภา วงศ์ประทุม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวเยาวมาลย์ บุพศิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางจันทา เจริญสุข

ครู

นางสาวภานุชนาถ ศรีสงคราม

นักวิชาการศึกษา

นางสุกัญญา อภัยโส

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพนารัตน์ นามสุโพธิ์

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.รัชดาภรณ์ ตั้งศิริปิยธรรม

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.เบญญทิพย์ แป้นสุขา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสมศักดิ์ กองพิลา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางนงนภัส แสงจันทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอัศนา จันทร์โคตร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนฤพร ละดาฤทธิ์

ครู

นางบังออน พลเรือง

ครู

นางรัศมี สินวร

ผู้ดูแลเด็ก

นางอรอุมา สารแสน

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.อภิญญา สุอินทร์

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.กนกพร พลธิราช

ผู้ดูแลเด็ก

นายเอนก จันทร์โคตร

ภารโรง

นางสาวสุฐิยาพร อุดใส

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางแสงเดือน มั่นคูณ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางจิราภรณ์ ยงค์ทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวจริณนภา อุดใส

ครู

นางสาววิชญาพร จันทร์อ่อน

ครู

นางศรีสมัย แดงทำมา

ผู้ดูแลเด็ก

นางทิพย์สุดา มาลาพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสายฝน เวฬุวันเนาว์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฉัตรแก้ว คุณาคม

ผช.จพง.ธุรการ

วิสัยทัศน์

“เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการทาง การศึกษาในปัจจุบัน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น”

หน้าที่หลัก

           กองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีพนา

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็นการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานการเจ้าหน้าที่ เช่น การบรรจุ การโอน การย้าย การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ รวมถึงคำสั่งทางราชการ ประกอบด้วยงานต่างๆดังนี้

ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

–  ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาและโครงการ ดำเนินการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
–  งานระบบสารสนเทศ โดยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านสารสนเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
–  งานงบประมาณด้านการศึกษา วางแผนจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาการศึกษา
–  งานธุรการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการของกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย

–  งานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การบรรจุ การโอน การย้าย การพัฒนาบุคลากรให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายงาน
–  งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ จัดทำทะเบียนประวัติ บัตรประวัติ และคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
–  งานการศึกษาประถมวัย จัดให้มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา เพื่อปูพื้นฐานทางการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
–  งานโรงเรียน ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของเรียน ดูแลอาคาร สถานที่ในโรงเรียน ปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้ มีวินัย สร้างนิสัยรักการอ่าน และเป็นคนดีของสังคม
–  งานกิจการนักเรียน จัดให้มีกิจกรรมกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด และเสริมสร้างพลานามัยและสุขภาพจิตของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงเสมอ
–  งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร
–  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตรกรรมทางการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น

–  งานกิจการเด็กและเยาวชน เช่น การจัดทำโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ
–  งานกีฬาและนันทนาการ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น กีฬาประจำปีของเทศบาลกีฬาเทศบาลคัพ ฯลฯ
–  งานกิจการศาสนา เช่น จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา งานแห่เทียนพรรษา
–  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม เช่น จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ งานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *