เทศบาลตำบลศรีพนา
บุคคล

กองการประปา

นายประภาส อุดชุมพิสัย

พนักงานผลิตน้ำประปา
083-359-6217

นายยุง กระพรม

พนักงานผลิตน้ำประปา
080-013-1676

นายสุรชาติ สิทธิพิสัย

คนงานเก็บเงินค่าน้ำประปา
065-102-5435

นายประกรณ์ ทุมพลา

พนักงานผลิตน้ำประปา
061-205-5105

นายพงษ์อนันต์ ไพบูลย์กิจเจริญ

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
098-115-1297

น.ส.ภาริณี โถชาลี

คนงานทั่วไป
082-870-8144

วิสัยทัศน์

               

หน้าที่หลัก