ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบ ผด.๒ และการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ ผด.๕

Read more