ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งานโครงสร้างพื้นฐานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบ ผด.๒ และการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ ผด.๕

Read more