ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 นายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม

Read more