เทศบาลตำบลศรีพนา
กิจกรรม

การจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีพนา

การจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เทศบาลตำบลศรีพนา 

       นายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เทศบาลตำบลศรีพนา ดำเนินการจัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยเทศบาลตำบลศรีพนาเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ  เท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ   ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีพนาด้วยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีพนา โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริง และเพื่อเป็นการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีพนา