การจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีพนา

การจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เทศบาลตำบลศรีพนา 

      นายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา