การจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีพนา

การจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เทศบาลตำบลศรีพนา 

       นายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เทศบาลตำบลศรีพนา ดำเนินการจัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยเทศบาลตำบลศรีพนาเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ  เท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ   ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีพนาด้วยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีพนา โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริง และเพื่อเป็นการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีพนา
mobil okey
london escorts
istanbul evden eve nakliyat Eşya depolama Ev depolama
İngilizce Türkçe çeviri siteleri kullanıcıların metinleri veya belgeleri yükleyerek anında tercüme yapmalarını sağlayan platformlardır Genellikle temel çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır ve geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verir. Ancak, tam anlamıyla doğru ve dilbilgisine uygun çeviriler için profesyonel çeviri hizmetlerine başvurmak daha güvenilir olabilir. Bu siteler, hızlı ve pratik bir çözüm sunarken, özellikle hassas veya teknik metinlerin çevirisinde profesyonel bir çevirmenin becerileri ve deneyimi gerekebilir.ingilizceturkce.gen.tr
Spanish to English translation involves accurately conveying not only the words but also the meaning, tone, and cultural nuances of the original text. Skilled translators proficient in both Spanish and English are essential to ensure accurate and effective translations. They must have a deep understanding of both languages' grammar, vocabulary, and idiomatic expressions to deliver high-quality translations. Spanish to English translation is widely used in various fields, including business, literature, media, and international communication. It plays a vital role in enabling cross-cultural understanding and facilitating global interactions.spanishenglish.net
zonacu.com