เทศบาลตำบลศรีพนา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ เทศบาลตำบลศรีพนา ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่   27 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ เทศบาลตำบลรีพนา ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย  นายนัสธวุฒิ   ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา เป็นประธานกรรมการผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลบุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน/ผู้แทนภาคราชการ/ผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบายทิศพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา