สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

นายดุสิต เกิดลาภา

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
081 - 8414832

นายสมสนุก สุสีวงค์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
081- 0547301

นายชาตรี จันผาย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
087 – 9469087

นายสมาน สุโพธิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
087 – 9475248

นายณรงค์เดช อรรคพงษ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
061 – 1535984

นางดวงรัตน์ ด้วงชะรา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
098 – 1353248

นายประยง สดชื่น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
085 – 7551161

นายอุไร เจริญสุข

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
064 – 8742371

สิบเอกวิทยา เพ็งคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
084 – 7893052

นายสายบัว อินทร์ชำนาญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
098 – 5842751

นายสำสี สีสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
090 – 3529560

นางสาวอรุณี จันทร์โคตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา
093 – 5682857