เทศบาลตำบลศรีพนา
ประกาศ

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)