เทศบาลตำบลศรีพนา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรการประเมิน (ITA) ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม เทศบาลตำบลศรีพนา

🛣️💫🏫 ป.ป.ช. บึงกาฬ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ ประเด็นโครงการขุดลอกในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
💫 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผอ.ป.ป.ช.บึงกาฬ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ ประเด็นกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ ประเด็นโครงการขุดลอกในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในคราวการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล/ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัด/การประกาศนโยบาย “NO Gift Policy” การขับเคลื่อนและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบประกาศนียบัตรการประเมิน (ITA) ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 11 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
💫 โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฯ และมีปลัดจังหวัดบึงกาฬ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ นายอำเภอ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
🔴 มุ่งสู่เป้าหมายจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง และเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (เกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ