วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
Latest:
เทศบาลตำบลศรีพนา
ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีพนา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565