เทศบาลตำบลศรีพนา
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนหน้าอ่ากะซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)