ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔)