ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566