เทศบาลตำบลศรีพนา

ช่องทางเสนอความคิดเห็นในการทำงานของเทศบาลตำบลศรีพนา

ช่องทางเสนอความคิดเห็นในการทำงานของเทศบาลตำบลศรีพนา
 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของเรา มูลที่ได้จากข้อคิดเห็นหรือคำติชมของท่าน  ทางเทศบาลตำบลศรีพนาจะนำมาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป