เทศบาลตำบลศรีพนา

การขับเคลื่อนจริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปี 2567

          เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปี 2567

        วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการปฏกิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

       นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา เป็นประธานที่ประชุม และนางสาวเพ็ญพิรุณ คำภูษา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา เป็นวิทยากรอบรม ให้ความรู้ตามหัวข้อ ดังนี้

       1. วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล

       2. การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

       3. ทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม