กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวสันต์ ศรีโยธี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
082-597-1624

นายประหยัด จันทร์โคตร

คนงานประจำรถขยะ
088-063-6538

นายหนูปอน โนนริบูรณ์

พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
088-363-8756

นายศรีบุญเรือง ขัวลำธาร

คนงานประจำรถขยะ
085-646-6971

นายบาลี จันผาย

คนงานประจำรถขยะ
085-750-9890

นายปัญญา คล่องตา

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายวีระศักดิ์ เหล็กกล้า

คนงานทั่วไป
089-863-5509

นางศรีอำพา บุดดา

คนงานทั่วไป
099-829-4421

นางสาวไพลิน ขัวลำธาร

พนักงานจ้างเหมาบริการ


พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.ภัทราภรณ์ จันทร์โคตร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายทองดี บุญจู

พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
087-222-0075

นายเจนยุทธ ยางหงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
063-372-6003

นายอุทัย บุดดา

คนงานประจำรถขยะ
095-185-0132

นายภาณุวัฒน์ จันทร์โคตร

คนงานประจำรถขยะ
062-487-1410

นายวิทยา จันผาย

คนงานประจำรถขยะ

นายไพรศักดิ์ แก่นจำปา

คนงานทั่วไป
084-146-9713

นายจักรตราวุฒ จันผาย

คนงานทั่วไป

น.ส.ณัฏฐ์ชนากานต์ ธรรมสมบัติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ


พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประทุม สุทธศรี

พนักงานขับรถยนต์
098-292-9824

นายประธาน จันผาย

คนงานประจำรถขยะ
089-376-3055

นายประสิทธิ์ สุริยะ

คนงานประจำรถขยะ

น.ส.ผกาวรรณ โสดาคำแสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
088-512-3671

นายนพดล เจริญสุข

คนงานทั่วไป
093-654-8078

นายสุริยา บุตตะการณ์

คนงานประจำรถขยะ

นายสมเดช ดวงสี

คนงานทั่วไป

- ว่าง -

คนงานทั่วไป

นายศุภลักษณ์ หินดง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

วิสัยทัศน์

 “ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรง ควบคุมและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเทศบาลศรีพนาให้มีความน่าอยู่ยั่งยืน และพัฒนาตลาดสดให้ดีมีมาตรฐานตลอดไป”

หน้าที่หลัก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีพนา แบ่งการบริหารงานออกเป็น
งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
–  ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
–  ดูแลรักษาให้บริการ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานด้าน สาธารณสุขของเทศบาลเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลให้มากที่สุด
งานบริหารงานสาธารณสุข  แบ่งเป็นงาน
–  งานสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลด้านการควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ดูแลสุขอนามัย อาหาร และโภชนาการต่าง ๆ                                                                                                                                            ดูแลควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางด้านมลภาวะทางเสียง กลิ่น และมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงการป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญด้วย 
–  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ เก็บกวาด ขนขยะ ทำความสะอาด ล้าง กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในเขตเทศบาล ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามต่อผู้พบเห็นรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี ถ้วนหน้า
–  งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่วางแผนเพื่อเตรียมโครงการ หรืองานด้านสาธารณสุขเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงาน  และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงกับความต้องการของประชาชน
–  งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ตรวจโรคในเบื้องต้น ให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค วางแผนครอบครัว ฯลฯ
mobil okey
london escorts
istanbul evden eve nakliyat Eşya depolama Ev depolama
İngilizce Türkçe çeviri siteleri kullanıcıların metinleri veya belgeleri yükleyerek anında tercüme yapmalarını sağlayan platformlardır Genellikle temel çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır ve geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verir. Ancak, tam anlamıyla doğru ve dilbilgisine uygun çeviriler için profesyonel çeviri hizmetlerine başvurmak daha güvenilir olabilir. Bu siteler, hızlı ve pratik bir çözüm sunarken, özellikle hassas veya teknik metinlerin çevirisinde profesyonel bir çevirmenin becerileri ve deneyimi gerekebilir.ingilizceturkce.gen.tr
Spanish to English translation involves accurately conveying not only the words but also the meaning, tone, and cultural nuances of the original text. Skilled translators proficient in both Spanish and English are essential to ensure accurate and effective translations. They must have a deep understanding of both languages' grammar, vocabulary, and idiomatic expressions to deliver high-quality translations. Spanish to English translation is widely used in various fields, including business, literature, media, and international communication. It plays a vital role in enabling cross-cultural understanding and facilitating global interactions.spanishenglish.net
zonacu.com