กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวสันต์ ศรีโยธี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายประหยัด จันทร์โคตร

คนงานประจำรถขยะ

นายหนูปอน โนนริบูรณ์

พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ

นายศรีบุญเรือง ขัวลำธาร

คนงานประจำรถขยะ

นายบาลี จันผาย

คนงานประจำรถขยะ

นายวีระศักดิ์ เหล็กกล้า

คนงานทั่วไป

นางศรีอำพา บุดดา

คนงานทั่วไป

นางสาวไพลิน ขัวลำธาร

พนักงานจ้างเหมาบริการ


พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายทองดี บุญจู

พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

นายเจนยุทธ ยางหงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอุทัย บุดดา

คนงานประจำรถขยะ

นายภาณุวัฒน์ จันทร์โคตร

คนงานประจำรถขยะ

นายไพรศักดิ์ แก่นจำปา

คนงานทั่วไป

นายชินวัฒน์ แสงจันทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.ณัฎฐ์ชนากานต์ ธรรมสมบัติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ


พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประทุม สุทธศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายประธาน จันผาย

คนงานประจำรถขยะ

นายประสิทธิ์ สุริยะ

คนงานประจำรถขยะ

นายนพดล เจริญสุข

คนงานทั่วไป

นายจักรตราวุฒ จันผาย

คนงานทั่วไป

น.ส.ผกาวรรณ โสดาคำแสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายศุภลักษณ์ หินดง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

วิสัยทัศน์

 “ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรง ควบคุมและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเทศบาลศรีพนาให้มีความน่าอยู่ยั่งยืน และพัฒนาตลาดสดให้ดีมีมาตรฐานตลอดไป”

หน้าที่หลัก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีพนา แบ่งการบริหารงานออกเป็น

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

–  ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
–  ดูแลรักษาให้บริการ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานด้าน สาธารณสุขของเทศบาลเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลให้มากที่สุด

งานบริหารงานสาธารณสุข  แบ่งเป็นงาน

–  งานสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลด้านการควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ดูแลสุขอนามัย อาหาร และโภชนาการต่าง ๆ                                                                                                                                            ดูแลควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางด้านมลภาวะทางเสียง กลิ่น และมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงการป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญด้วย 

–  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ เก็บกวาด ขนขยะ ทำความสะอาด ล้าง กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในเขตเทศบาล ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามต่อผู้พบเห็นรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี ถ้วนหน้า
–  งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่วางแผนเพื่อเตรียมโครงการ หรืองานด้านสาธารณสุขเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงาน  และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงกับความต้องการของประชาชน
–  งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ตรวจโรคในเบื้องต้น ให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค วางแผนครอบครัว ฯลฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *