กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวสันต์ ศรีโยธี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
082-597-1624

นายประหยัด จันทร์โคตร

คนงานประจำรถขยะ
088-063-6538

นายหนูปอน โนนริบูรณ์

พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
088-363-8756

นายศรีบุญเรือง ขัวลำธาร

คนงานประจำรถขยะ
085-646-6971

นายบาลี จันผาย

คนงานประจำรถขยะ
085-750-9890

นายปัญญา คล่องตา

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายวีระศักดิ์ เหล็กกล้า

คนงานทั่วไป
089-863-5509

นางศรีอำพา บุดดา

คนงานทั่วไป
099-829-4421

นางสาวไพลิน ขัวลำธาร

พนักงานจ้างเหมาบริการ


พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชินวัฒน์ แสงจันทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายทองดี บุญจู

พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
087-222-0075

นายเจนยุทธ ยางหงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
063-372-6003

นายอุทัย บุดดา

คนงานประจำรถขยะ
095-185-0132

นายภาณุวัฒน์ จันทร์โคตร

คนงานประจำรถขยะ
062-487-1410

นายวิทยา จันผาย

คนงานประจำรถขยะ

นายไพรศักดิ์ แก่นจำปา

คนงานทั่วไป
084-146-9713

นายจักรตราวุฒ จันผาย

คนงานทั่วไป

น.ส.ณัฏฐ์ชนากานต์ ธรรมสมบัติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ


พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประทุม สุทธศรี

พนักงานขับรถยนต์
098-292-9824

นายประธาน จันผาย

คนงานประจำรถขยะ
089-376-3055

นายประสิทธิ์ สุริยะ

คนงานประจำรถขยะ

น.ส.ผกาวรรณ โสดาคำแสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
088-512-3671

นายนพดล เจริญสุข

คนงานทั่วไป
093-654-8078

นายสุริยา บุตตะการณ์

คนงานประจำรถขยะ

นายสมเดช ดวงสี

คนงานทั่วไป

นางอรทัย กันคำแหง

คนงานทั่วไป

นายศุภลักษณ์ หินดง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

วิสัยทัศน์

 “ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรง ควบคุมและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเทศบาลศรีพนาให้มีความน่าอยู่ยั่งยืน และพัฒนาตลาดสดให้ดีมีมาตรฐานตลอดไป”

หน้าที่หลัก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีพนา แบ่งการบริหารงานออกเป็น

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

–  ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
–  ดูแลรักษาให้บริการ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานด้าน สาธารณสุขของเทศบาลเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลให้มากที่สุด

งานบริหารงานสาธารณสุข  แบ่งเป็นงาน

–  งานสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลด้านการควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ดูแลสุขอนามัย อาหาร และโภชนาการต่าง ๆ                                                                                                                                            ดูแลควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางด้านมลภาวะทางเสียง กลิ่น และมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงการป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญด้วย 

–  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ เก็บกวาด ขนขยะ ทำความสะอาด ล้าง กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในเขตเทศบาล ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามต่อผู้พบเห็นรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี ถ้วนหน้า
–  งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่วางแผนเพื่อเตรียมโครงการ หรืองานด้านสาธารณสุขเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงาน  และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงกับความต้องการของประชาชน
–  งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ตรวจโรคในเบื้องต้น ให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค วางแผนครอบครัว ฯลฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *